Akreditovani program KME.

Medjunarodni simpozijum petak, 9. aprila 2021. godine.

Prijava za on-line na Zoom platformu: prolecni.simpozijum2021@gmail.com

Zadovoljstvo je da najavimo atraktivna predavanja i eminentne predavace iz Evrope i nase zemlje.

10:00-10:10Otvaranje skupa
10:10-10:30prof. dr Dejan Marković, Stomatološki fakultet u BeograduPreventivni programi – mogućnost za unapređenje oralnog zdravlja
10:30-11:00prof. dr Lorna Macpherson, Univerzitet u GlazgovuChildsmile program- nove persprektive
11:00-11:30prof. dr Christian Splieth, Univerzitet u Greifswald-uKako postupiti u slučaju karijesa kod dece? ORCA/EFCD preporuke
11:30-12:00prof. dr Natalia Gateva, Medicinski univerzitet u SofijiManagement of initial carious lesions – nonoperative approaches
12:00-14:00POSTER PREZENTACIJE
14:00-14:20prof. dr Zoran R. Vulićević, Stomatološki fakultet u BeograduHemioprofilaksa kod dece i adolescenata
14:20-14:40asist. dr sci Ana Vuković, Stomatološki fakultet u BeograduUnapređenje zdravlja predškolske dece – predlog mera
14:40-15:00prof. dr Tamara Perić, Stomatološki fakultet u BeograduOralno zdravlje školske dece i adolescenata: specifičnosti i mogućnosti za unapređenje
15:00-15:20prim. dr sci Biljana Kilibarda, Stomatološki fakultet u BeograduPromocija oralnog zdravlja dece i omladine zasnovana na dokazima
15:20-15:40prof. dr Bojan Petrović, Stomatološki fakultet u BeograduPovećanje obima preventivnih i profilaktičkih mera u okviru pružanja stomatološke zaštite dece i omladine
16:00-17:00POSTER PREZENTACIJE- STUDENTSKA SESIJA

Program je akreditovan za stomatologe i stomatološke sestre sa:

7 bodova za poster prezentacije, i

6 bodova za pasivno učešće.

Pozivamo vas da svoja iskustva u svakodnevnom stomatološkom radu sa decom, kao i u preventivnom i zdravstveno-vaspitnom radu, prikažete kao stručne radove (istraživačke ili prikaze slučajeva), u formi e-postera. Sažetke treba poslati kao Word dokument na e-mail: prolecni.simpozijum2021@gmail.com Poslednji dan za slanje sažetaka je sreda, 31. mart 2021.

Uputstvo za pisanje sažetka:

U programu Microsoft Word koristite font Times New Roman, veličina slova 12pt, sa maksimalno 250 reči.

Sažetak za stručno-istraživačke radove sadrži 4 pasusa. Kao prvu reč svakog pasusa napisati velikim slovima, bold fontom: CILJ, METOD, REZULTATI, ZAKLJUČAK.

Sažetak za prikaze slučajeva sadrži 3 pasusa. Kao prvu reč svakog pasusa napisati velikim slovima bold fontom: UVOD, PRIKAZ SLUČAJA, ZAKLJUČAK.

Maksimalan broj autora na radu je 5. Jedan autor može prezentovati samo jedan rad, ali može biti koautor na drugim radovima.

E-poster se izrađuje u programu Microsoft PowerPoint. Dozvoljena su do 4 slajda sa uobičajenom strukturom rada (Naslov rada; Autori i njihove ustanove; Uvod; Materijal i metod; Rezultati; Zaključak, odnosno Uvod; Prikaz slučaja; zaključak). Prezentacija treba da traje do 3 minuta.

Kotizacija za učešće na Simpozijumu se uplaćuje na račun Udruženja dečjih i preventivnih stomatologa Srbije broj 205-104902-50; svrha uplate „Prolećni simpozijum” i iznosi:

– za pasivno učešće- 2000 RSD;

– učešće sa poster prezentacijom- 1000 RSD;

– za studente dodiplomskih studija sa poster prezentacijom- 0 RSD;

– za studente doktorskih studija- 0 RSD.

– Prisustvo skupu bez bodova i sertifikata je besplatno (do popune mesta)

Po odluci Stomatološke komore Srbije, da bi se ostvarilo pravo na bodove KME, neophodno je prisustvo skupu (vidljivo je on-line tokom sastanka). Uplata kotizacije bez prisustva skupu ne garantuje bodove.

Broj mesta je ograničen. Molimo vas da za učešće na ovom skupu blagovremeno prijavite ime, prezime, broj licence i potvrdu o uplati na e-mail: prolecni.simpozijum2021@gmail.com

Srdačan pozdrav,

Prof. dr Dejan Marković, predsednik naučnog odbora

Prof. dr Tamara Perić, predsednik organizacionog odbora

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *