Poštovane kolege,

III KONGRES DEČJE STOMATOLOGIJE

„SVAKODNEVNI PROBLEMI I PRAKTIČNA REŠENJA“

Beograd, 3-4. novembar 2017. godine, Sava Centar, Beograd

Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu

Udruženje dečjih i preventivnih stomatologa Srbije

Program kontinuirane edukacije

В-1072/17-II

Akreditovano za stomatologe i stomatološke sestre

za učesnike 8 poena

 

PETAK, 03.11.2017.
10:00-10:30 Zoran Vulićević Protetika dečjeg i adolescentnog doba
10:30-11:00 Ivana Radović Fragmenti zuba nakon povreda: ima li ih smisla koristiti?
11:00-11:30 Tamara Perić Traumatska ekstrakcija zuba – koliko je replantacija isplativa?
11:30-12:00 Bojan Petrović Dijagnostika, terapija i klinički značaj udruženih povreda zuba
12:00-12:30 PAUZA
12:30-13:00 Ivana Miletić Biološki pristup u terapiji tvrdih zubnih tkiva
13:00-13:30 Elizabeta Gjorgievska Bulk fill kompoziti – nove mogućnosti
13:30-14:00 Miloš Beloica Athezivni sistemi u traumatologiji
14:00-14:30 Jelena Juloski Kompozitne nadogradnje prednjih zuba nakon preloma
14:30-15:30 ORALNE PREZENTACIJE
15:30-16:30 POSTER PREZENTACIJE
SUBOTA, 04.11.2017.
10:00-10:30 Dejan Marković Regenerativna endodoncija povređenih zuba
10:30-11:00 Boris Simončič Savremeni trendovi u prezervaciji alveole
11:00-11:30 Evgenija Marković Ortodontska terapija povređenih zuba
11:30-12:00 Vanja Petrović Povrede zuba kod dece – dugoročna prognoza i komplikacije
12:00-12:30 PAUZA
12:30-13:00 Jelena Mandić Savremene preporuke o primeni lokalnih anestetika u dečjoj stomatologiji
13:00-13:30 Mirjana Ivanović Stomatološki tretman dece obolele od malignih bolesti
13:30-14:00 Ana Vuković Strah od stomatologa i kako ga prevazići – koliko je dečji stomatolog psihoterapeut?
14:00-15:00 ORALNE PREZENTACIJE
15:00-16:00 POSTER PREZENTACIJE

Sve kolege koji su zainteresovani da prijave rad za oralne i poster prezentacije za 3. Kongres dečjih stomatologa Srbije (Beograd, Sava Centar, 3-4. novembar 2017. godine) molim vas da pošaljete elektronsku verziju sažetka unajkasnije do 20. oktobra 2017. godine, putem elektronske pošte na adresu udps.srbija@gmail.com (sa naslovom PRIJAVA POSTERA – 3. KONGRES DEČJIH STOMATOLOGA) ili putem pošte na sledeću adresu: assist. dr Ana Vuković, Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju, Dr Subotića 11, Beograd, (sa naznakom: ZA 3. KONGRES DEČJIH STOMATOLOGA)

 

Opšta uputstva za autore

 

Moguće je prijaviti jedan autorski i dva koautorska rada. Jedan autor prezentuje jedan rad.

Kako bi bio razmatran, potrebno je da poslati sašetak bude sačinjen u skladu sa priloženim uputstvu.

Sašetak je potrebno uraditi u programu Microsoft Word, font: Times New Roman, veličina slova 12 pt.

Naslov rada treba da bude napisan u posebnom redu na srpskom jeziku i da sadrži do 130 karaktera (uključujući razmake).

Imena i prezimena svih autora bez titula treba da budu napisana u redu ispod naslova i da sadrže do 200 karaktera (bez razmaka).

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen autor koji izlaže rad treba napisati u sledećem redu.

Tekst sažetka treba da bude napisan na srpskom jeziku do 250 reči. Skraćenice velikim slovima dozvoljene su u tekstu, ali ne i u naslovu. U sašetku ne treba citirati autore i literature. Tabele i grafikone ne prikazivati u sažetku.

Sažetak za naučno istraživačke radove treba da sadrži 4 pasusa i prve reči svakog pasusa su naslovi koji treba da budu VELIKIM SLOVIMA podebljani (bold): CILJ, METOD, REZULTATI, ZAKLJUČAK.

Sažetak za prikaze slučaja treba da sadrži 3 pasusa prve reči svakog pasusa su naslovi koji treba da budu VELIKIM SLOVIMA podebljani (bold): UVOD, PRIKAZ SLUČAJA, REZULTATI.

Predajom rada autor garantuje da su svi podaci u radu tačni i da nisu prethodno bili izloženi na nekom naučnom ili stručnom skupu.

Svi predati sažeci će biti prosleđeni Uredničkom i Naučnom odboru prolećnog simpozijuma radi recenzije. Autori će biti blagovremeno obavesteni o odluci Uredničkog i Naučnog odbora.

 

Sadržaj i izgled postera

 

Propisane dimenzije postera su 100cm x 80cm.

Na posteru treba da se nalazi naslov rada koji je u saglasnosti sa naslovom sažetka, kao i imenima i prezimenima autora i nazivom ustanove u kojoj je zaposlen autor koji izlaže rad.

Molim vas da poster ne bude pretrpan tekstom, već da sadržaj postera bude jednostavan, jasan uz upotrebu kratkih rečenica, fraza ili ključnih reči.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *