Poštovane kolege,

Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Udruženje dečjih i preventivnih stomatologa Srbije najavljuju Program kontinuirane edukacije – na akreditaciji

PROLEĆNI SIMPOZIJUM DEČJE STOMATOLOGIJE

„SVAKODNEVNI PROBLEMI I PRAKTIČNA REŠENJA“

SUBOTA, 01. APRIL 2017. GODINE, SAVA CENTAR, BEOGRAD

question-mark-1020165_1280

Predavanja će biti namenjena praktičnom radu dečjeg stomatologa svakodnevnoj kliničkoj praksi i obuhvatiće jasne smernice za rad i upotrebu određenih medicinskih sredstava.

prof. Dejan Marković – Podloga u restaurativnoj stomatologiji – ima li potrebe?

prof. dr Zoran Vulićević – Protetika adolescentnog doba – primena adhezivnih mostova

prof. dr Jelena Mandić – Značaj izbora hirurške procedure u terapiji mekih tkiva u dece

prof dr. Vanja Petrović – Specifičnosti svakodnevnog rada u stomatologiji – zamor i preporučeni radni položaji

doc. dr Jelena Roganović – Rezistencija prema antibioticima i dečja stomatološka praksa – ima li razloga za brigu?

asist. dr Ana Vuković – Vrste i doze lokalnih anestetika koje se primenjuju u dečjoj stomatologiji

asist. dr Jelena Juloski – Segmentnim matricama do funkcionalne aproksimalne površine

dr sci. Jovana Juloski – Kada uputiti dete kod ortodonta?

POSTER PREZENTACIJE

Pozivamo Vas da aktivno ucestvujete u radu Prolećnog simpozijuma dečje stomatologie i da prezentovanjem svojih iskustava i znanja, unapredite znanje kolega i struke. Iskustva u radu, uspesi, ili uočene greške u terapiji biće dragocen izvor novih saznanja koja ćete moći da podelite i prodiskutujete sa kolegama. Pozivamo Vas da svoja iskustva u svakodnevnom radu sa decom, prikažete kao stručne radove u formi poster prezentacija.

Molimo sve zainteresovane kolege da imaju u vidu da elektronska verzija sažetka za poster prezentacije treba da stigne najkasnije do 01. marta 2017. godine, putem elektronske pošte na adresu udps.srbija@gmail.com (sa naslovom PROLEĆNI SIMPOZIJUM) ili putem pošte na sledeću adresu: assist. dr Ana Vuković, Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju, Dr Subotića 11, Beograd, (sa naznakom: ZA PROLEĆNI SIMPOZIJUM)

Opšta uputstva za autore

Moguće je prijaviti jedan autorski i dva koautorska rada. Jedan autor prezentuje jedan rad.

Kako bi bio razmatran, potrebno je da poslati sažetak bude sačinjen u skladu sa priloženim uputstvu.

Sažetak je potrebno uraditi u programu Microsoft Word, font: Times New Roman, veličina slova 12 pt.

Naslov rada treba da bude napisan u posebnom redu na srpskom jeziku i da sadrži do 130 karaktera (uključujući razmake).

Imena i prezimena svih autora bez titular treba da budu napisana u redu ispod naslova i da sadrže do 200 karaktera (bez razmaka).

Naziv ustanove u kojoj je zaposlen autor koji izlaže rad treba napisati u sledećem redu.

Tekst sažetka treba da bude napisan na srpskom jeziku do 250 reči. Skraćenice velikim slovima dozvoljene su u tekstu, ali ne i u naslovu. U sažetku ne treba citirati autore i literature. Tabele i grafikone ne prikazivati u sažetku.

* Sažetak za naučno istraživačke radove treba da sadrži 4 pasusa i prve reči svakog pasusa su naslovi koji treba da budu VELIKIM SLOVIMA podebljani (bold): CILJ, METOD, REZULTATI, ZAKLJUČAK.

* Sažetak za prikaze slučaja treba da sadrži 3 pasusa prve reči svakog pasusa su naslovi koji treba da budu VELIKIM SLOVIMA podebljani (bold): UVOD, PRIKAZ SLUČAJA, REZULTATI.

Predajom rada autor garantuje da su svi podaci u radu tačni i da nisu prethodno bili izloženi na nekom naučnom ili stručnom skupu.

Svi predati sažeci će biti prosleđeni Uredničkom i Naučnom odboru prolećnog simpozijuma radi recenzije. Autori će biti blagovremeno obavesteni o odluci Uredničkog i Naučnog odbora.

Sadržaj i izgled postera

Propisane dimenzije postera su 100cm x 80cm.

Na posteru treba da se nalazi naslov rada koji je u saglasnosti sa naslovom sažetka, kao i imenima i prezimenima autora i nazivom ustanove u kojoj je zaposlen autor koji izlaže rad.

Molim vas da poster ne bude pretrpan tekstom, već da sadržaj postera bude jednostavan, jasan uz upotrebu kratkih rečenica, fraza ili ključnih reči.

Za učesnike Simpozijuma kotizacija je 2.000,00 din. Uplata se vrši na račun Udruženja dečjih i preventivnih stomatologa Srbije, broj 205-104902-50, sa pozivom na broj 1617, a svrha uplate je: „Prolećni simpozijum”. Molimo Vas da za učešće na ovom skupu blagovremeno prijavite ime, prezime i broj licence na telefone: 011/2682984, ili na e-mail: udps.srbija@gmail.com Detaljnije informacije možete pronaći na sajtovima www.udps-srb.org i www.dentopedia.info ili putem maila na adresu udps.srbija@gmail.com

Sa poštovanjem,

prof.dr Dejan Marković

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *