Члан 1

Ц
ИЉЕВИ

Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије основано је као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана чији су циљеви:

 • унапређивање стручних и научних знања из области дечије и превентивне стоматологије;
 • подстицање истраживања из области дечије и превентивне стоматологије;
 • организовање активности на унапређењу превентивне стоматолоске заштите становништва;
 • брига о социјално – економском положају чланства.
Члан 2
ЗАДАЦИ

Ради остваривања својих циљева Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије:

 1. прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области дечије и превентивне стоматологије;
 2. организује научне и стручне раднике за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима из домена дечије и превентивне стоматологије;
 3. успоставља и развија сарадњу са универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству која се баве дечијом и превентивном стоматологијом;
 4. организује конгресе, симпозијуме и друге стручне и научне скупове од општег значаја;
 5. стара се о стручном усавршавању својих чланова;
 6. остварује сарадњу са државним органима надлежним за послове здравства;
 7. координира рад службе дечије и превентивне стоматологије на територији Србије;
 8. учествује у објављивању књига и других стручних публикација из дечије и превентивне стоматологије;
 9. брине о развијању, заштити и афирмацији професије дечије и превентивне стоматологије;
 10. у случају престанка рада удружења имовина се преноси у власништво Клинике за дечју и превентивну стоматологију Стоматолошког факултета у Београду.
Члан 3
НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Назив удружења је: Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије.

Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије има седиште у Београду, у улици др Суботића 11.

Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије своју делатност остварује на територији Србије.

 

Члан 4

ЧЛАНСТВО

СТАВ I

Чланство у Удружењу дечијих и превентивних стоматолога Србије је слободно и добровољно.

Члан Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије може бити сваки дечији и превентивни стоматолог или доктор стоматологије на специјализацији из дечије и превентивне стоматологије који прихвати циљеве Удружења и Статут.

СТАВ II

Члан Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије може бити и лице са пребивалиштем ван територије Србије,  под условима из става I овог члана.

СТАВ III

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор.

Управни одбор своју одлуку о пријему у чланство доноси на основу:

 • молбе за пријем у Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије;
 • попуњене и потписане приступнице;
 • доказом о уплати годишње чланарине.

СТАВ IV

1. Члан може иступити из чланства давањем Управном одбору писмене изјаве о иступању.

2. Чланство у Удружењу престаје:

 • искључењем
 • дужом неактивношћу члана
 • уколико прекрши права члана
 • уколико је његов рад у озбиљном нескладу са овим Статутом
 • уколико не плати чланарину у року од 6 месеци од дана обрачуна ( 31. 12. текуће године ).

3. Предлог за искључење из чланства могу поднети:

•  чланови Управног одбора

•  чланови Надзорног одбора

•  чланови Удружења ( најмање 1/10 чланова ) и то писменим захтевом Управном одбору.

4. Члан Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије може једино бити искључен након што добије могућност да се оправда пред Управним одбором.

Искључивање – неискључивање се изгласава двотрећинском већином у Управном одбору.

На ову одлуку могуће је уложити жалбу Скупштини Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије, а преко Управног одбора у року од 8 дана од момента искључења.

1. У случају иступања или искључења, одлазећи члан остаје обавезан да плати чланарину за текућу годину.

Члан 4а

Чланство у Удружењу дечијих и превентивних стоматолога Србије може бити:

 • РЕДОВНО ( у смислу одредби члана 4 овог Статута ) и
 • ПОЧАСНО

1. Почасно чланство додељује Скупштина Удружења на предлог Управног одбора Удружења истакнутим личностима из области струке, јавног и друштвеног живота.

2. Почасни члан присуствује заседању и раду Скупштине Удружења, али без права одлучивања.

Члан 5

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА

Члан има право да:

 1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије;
 2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије;
 3. бира и буде биран у органе Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије;
 4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије.

Члан је дужан да:

 1. активно доприноси остваривању циљева Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије;
 2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије;
 3. плаћа чланарину;
 4. обавља друге послове које му повери Управни одбор;
 5. да се безрезервно придржава Статута Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије.
Члан 6

ОРГАНИ

Органи Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије су:

 • Скупштина;
 • Управни одбор и
 • Надзорни одбор.
Члан 7

ОСТАЛИ ОРГАНИ

Поред органа из претходног члана Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије може формирати комисије као привремене органе са конкретним задацима. Комисије формира Управни одбор двотрећинском већином.

Члан 8
СКУПШТИНА
 1. Скупштину Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије чине сви његови чланови.
 2. Скупштина се редовно састаје једном годишње.
 3. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на писмену иницијативу најмање једне трећине чланства.

Скупштина:

 1. доноси план и програм рада;
 2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 3. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 4. разматра и усваја финансијски план и извештај;
 5. бира и разрешава чланове Управног одбора.

Скупштина пуноважно одлучује ако је присутно преко једне половине чланова а одлуке доноси већином присутних чланова. За одлуку о изменама и допунама Статута неопходна је двотрећинска већина присутних чланова.

Члан 9

УПРАВНИ ОДБОР

 1. Управни одбор је извршни орган Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије.
 2. Стара се и спроводи циљеве удружења, који су утврђени овим Статутом и одлукама Скупштине.
 3. Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина.
 4. Управни одбор из редова својих чланова бира председника, заменика, генералног секретара, благајника и администратора.
 5. Председник Управног одбора представља и заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.
 6. Мандат чланова Управног одбора је четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

 

Члан 10
ДЕЛОКРУГ УПРАВНОГ ОДБОРА

Управни одбор:

 1. руководи радом Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије;
 2. организује редовно обављање делатности Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије;
 3. поверава посебне послове појединим члановима;
 4. доноси финансијске одлуке;
 5. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно преко једне половине чланова, а одлуке доноси већином присутних чланова.

Члан 11
НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.

Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

Члан 12
УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

У саставу Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије могу се формирати секције. Секције раде на основу правилника о раду секције који је у складу са Статутом Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије.

Секције немају статус правног лица нити самосталност у пословању и иступању.

Члан 13
ЈАВНОСТ РАДА

Рад Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије, непосредно или путем интерних публикација, односно путем Wеб сите презентација.

Члан 14
САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Ради остварења својих циљева Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије успоставља контакте и сарађује са другим стручним, научним, образовним и сличним удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије може приступити међународним удружењима дечијих и превентивних стоматолога, о чему одлуку доноси Скупштина.

Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у року од петнаест дана, у складу са законом.

Члан 15
СРЕДСТВА

Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије има својство правног лица.

Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије за своје обавезе у правном промету са трећим лицима одговара свим средствима са којим располаже.

Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије  прибавља средства од чланарине, донација,заоставштина, поклона, конкурисањем за пројекте код државних органа или фондација и из других извора, у складу са законом.

Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије има право поседовања приватног власништва и некретнина за њене потребе и администрацију.

Начин процењивања износа чланарине одређује Управни одбор Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије.

Члан 16
ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА ДЕЧИЈИХ И ПРЕВЕНТИВНИХ СТОМАТОЛОГА СРБИЈЕ

Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије престаје са радом одлуком Скупштине.

Скупштина доноси одлугу о престанку рада Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије када престану услови за остваривање циљева Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

У случају престанка рада, о имовини Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије одлучује Скупштина и она је дужна да одлучи о имовини Удружења.

Члан 17
ПЕЧАТ

Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије има печат округлог облика на којем пише: Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије, Србија, на српском и Ассоциатион оф превентиве анд педиатриц дентистс оф Сербиа, на енглеском језику. Удружење дечијих и превентивних стоматолога Србије има штамбиљ правоугаоног облика са уобичајеним рубрикама за канцеларијско и архивско пословање.

Члан 18
СТУПАЊЕ НА СНАГУ СТАТУТА

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Оснивачке скупштине Удружења дечијих и превентивних стоматолога Србије, а примењиваће се од дана уписа у регистар код надлежног органа.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *